Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 23 2017

silverrr
4506 9d41 500
Reposted fromkelu kelu viamagdulum magdulum

November 17 2017

silverrr
5174 3bcb 500
Reposted fromkaiee kaiee viaHoHo HoHo

November 14 2017

silverrr
Spotkałem kiedyś płomień o zielonych oczach, zimnych dłoniach i gorących wargach.
Dotknąłem kiedyś duszy, tak niespokojnej i gwałtownej jak podmuch górskiego wiatru.
Znalazłem kiedyś gwiazdę na wschodzie, jaśniejszą od wszystkich innych, którą nazwałem imieniem moich marzeń.
— mikołaj bajorek
Reposted fromte-quiero te-quiero viaaksu aksu
silverrr
0021 2576
Reposted from3ch0 3ch0 viasatyrlane satyrlane
1340 97bc

earthshaker1217:

shouldibenovel:

meltingflowers:

Death of a Cyborg by Shorra.

I love this—the expectation that it’s an old master and then you look at the subject.

Cyber-romanticism

I love it

Reposted fromgreggles greggles viasatyrlane satyrlane
silverrr
- Więc kiedy bywa się razem?
- Nie wiem. Może wtedy, kiedy jest się samemu. I kiedy tego drugiego człowieka już nie ma, i kiedy wiesz, że nigdy już nie wróci do ciebie. Może wtedy jesteś z nim naprawdę i na zawsze. Jeśli umiesz go pamiętać.
— Marek Hłasko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaHoHo HoHo

November 09 2017

silverrr
8494 2c55 500
Stranger
Reposted fromkeeplooking keeplooking viaHoHo HoHo

November 07 2017

1165 3b5d 500

blueblackdream:

Edvard Munch, Attraction I (Tiltrekning I), 1896

2674 6ffa
Reposted fromitslikerufus itslikerufus viaunjustified unjustified
silverrr
4094 b54f 500
Late Rain - Waymouth Street, mike barr, oil, 2016
Reposted fromvolldost volldost viamyou myou

November 06 2017

1941 5523 500
Reposted fromaliciapetronella aliciapetronella viamyou myou
0738 5fb6 500

blackpaint20:

Salon Witch by Albert Joseph Penot, 1910.

silverrr
Reposted fromFlau Flau vianoisetales noisetales
silverrr
silverrr
6954 5bd5 500
Peaky Blinders
Reposted fromVictorialies Victorialies viaunjustified unjustified
0860 e3c9
Reposted fromuciekne uciekne viaHoHo HoHo
silverrr
4785 5962 500
Reposted fromnyaako nyaako viaHoHo HoHo

October 23 2017

silverrr
7620 1be7
Reposted fromnyaako nyaako viaunjustified unjustified
silverrr
9554 9332
Reposted fromkarahippie karahippie viaHoHo HoHo

October 17 2017

silverrr
6926 406c
Reposted fromgrubas grubas viakotfica kotfica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl